Regulamin

REGULAMIN

 

Spis treści:

Wprowadzenie do regulaminu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Prawa autorskie
 3. Dane osobowe i polityka prywatności
 4. Kontent zawarty na stronie internetowej
 5. Harmonogram i terminy wykonywania prac
 6. Postanowienia końcowe

 

 

Wprowadzenie do regulaminu.

 1. Sylwia Jacewicz-Górska zwana dalej redaktorem treści strony www.sylwiajacewicz.pl ustala regulamin korzystania z w/w strony oraz porad, wiedzy ezoterycznej, zjawisk paranormalnych, rytuałów, oczyszczeń, egzorcyzmów i innych informacji z dziedziny ezoteryki.
 2. Rozpoczęcie korzystania ze strony sylwiajacewicz.pl. równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez Państwa zasad i warunków przewidzianych w regulaminie według stanu treści regulaminu z dnia wejścia na stronę przez co należy rozumieć, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone jednostronnie do regulaminu obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia strony.

 

I – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z porad, konsultacji, rytuałów, egzorcyzmów oraz wszelkich innych informacji z dziedziny ezoteryki.
 2. Adresem właściwym do korespondencji drogą elektroniczną jest email sylwia@egzorcysta-pomoc.pl oraz kontakt telefoniczny na numer 601-993-480
 3. Każda forma korzystania w tym czytanie kontentu tj. treści na stronie, porad i innych informacji autorstwa Sylwii Jacewicz-Górskiej zawartych na stronie internetowej, przesyłanych za pośrednictwem email lub telefonu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z porad, wskazówek, informacji autorstwa Sylwii Jacewicz-Górskiej akceptuje niniejszy regulamin, co jest równoznaczne z zaznajomieniem i zaakceptowaniem jego treści. Sylwia Jacewicz-Górska zaleca szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, ponieważ niezrozumienie informacji zawartych regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania.
 4.  W przypadku braku akceptacji regulaminu Sylwia Jacewicz-Górska prosi o opuszczenie strony, usunięcie otrzymanej wiadomości email, sms, mms, treści przekazanych poprzez rozmowę telefoniczną i nie korzystanie z porad oraz informacji w nich zawartych.
 5. Sylwia Jacewicz-Górska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (materialne, niematerialne i inne, związane z zamieszczonymi na stronie, w wiadomościach email, sms lub przekazywanych telefonicznie informacji, tekstów, plików graficznych lub programów) wynikające z oglądania polecanych na jej stronie filmów i materiałów jej autorstwa.

 

II – Prawo autorskie

 

 1. Teksty zamieszczone na stronie, korespondencja, emaile, sms`y, prekognicja, porady i inne treści będące przedmiotem rozmowy telefonicznej, które otrzymujesz w czasie kontaktu z Sylwią Jacewicz-Górską są objęte jej pełnym prawem autorskim i jakiekolwiek rozpowszechnianie, udostępnianie, upublicznianie, przesyłanie tych materiałów do innych osób, mediów, kopiowanie, umieszczanie w internecie, nagrywanie rozmów i inne upublicznianie treści, zdjęć czy grafiki bez pisemnej zgody autorki potwierdzonej notarialnie jest zabronione. Nie przestrzeganie tego zakazu jest przestępstwem w świetle prawa i będzie ścigane prawnie.
 2. Wykorzystane na stronie nazewnictwo rytuałów, przepowiedni, opisy, treść oraz szata graficzna, układ strony prezentującej w/w treści są objęte pełnym prawem autorskim Sylwii Jacewicz-Górskiej. Kopiowanie oraz inne wykorzystanie treści zawartych na stronie jest zabronione pod groźbą ścigania prawnego. Wykorzystywanie treści zawartych na stronie bez pisemnej zgody autorki jest zabronione.

 

III – Dane osobowe i polityka prywatności.

 

 1. Sylwia Jacewicz-Górska zwana dalej administratorem strony zobowiązuje się do ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celu w jakim zostały one przekazane.
 2. Administrator zobowiązuje się do zachowania poufności przekazania danych osobowych oraz nieudostępnianie ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie obowiązującego przepisu prawa.
 3. Sylwia Jacewicz-Górska zastrzega sobie prawo do współpracy z organami ścigania, urzędami, prokuraturą i udostępniania im treści, danych i korespondencji na pisemne żądanie, w celu ścigania przestępstw.
 4.  Wykonanie analiz, sprawdzenia przed rytuałem oraz wykonanie samego rytuały wymaga przesłania danych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania nr telefonu i adres email. Dane te udostępniasz Sylwii Jacewicz-Górskiej dobrowolnie.
 5. Sylwia Jacewicz-Górska nie odpowiada za bezpieczeństwo twoich danych w czasie transmisji danych.
 6. W przypadku zmian w zakresie ochrony danych osobowych czy praw autorskich zostaną one opublikowane w treści regulaminu tej strony.

 

 

 IV – Kontent zawarty na stronie internetowej

 

 1. Cały kontent zawarty na stronie www.sylwiajacewicz.pl jest objęty pełnym prawem autorskim.
 2.  Sylwia Jacewicz-Górska nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie na forach, w komentarzach, reklamach i innych stronach internetowych.
 3.  Sylwia Jacewicz-Górska toleruje wszelkie wyznania i religie. Jeżeli jakieś treści zawarte na jej stronie, w mail`ach, sms`ach i innych materiałach urażają uczucia moralne lub religijne to Sylwia Jacewicz-Górska nie ponosi odpowiedzialności za tego typu szkody, gdyż nie są to działania umyślne.
 4.  Cały kontent prezentowany na stronie, w udzielonych wywiadach prasowych, zawarty w korespondencji mail`owej, rozmowie telefonicznej, wiadomościach sms, mms są autorstwa Sylwii Jacewicz-Górskiej i mają charakter porady. Sylwia Jacewicz-Górska nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego użycia jej porad w twoim życiu. W sprawach dotyczących zdrowia Sylwia Jacewicz-Górska zaleca konsultowanie się z lekarzem.
 5.  Sylwia Jacewicz-Górska zastrzega sobie prawo do zakończenia korespondencji z daną osobą bez podawania przyczyny.

 

V- Harmonogram i terminy wykonywania prac

 

 1. Terminy wykonania sprawdzeń, porad, oczyszczeń, egzorcyzmów i innych prac dla osób korzystających z pomocy Sylwii Jacewicz-Górskiej są ustalane drogą mail`ową, sms`em, telefonicznie dobierając go indywidualnie. Zmiana lub rezygnacja z ustalonego harmonogramu prac i terminu wymaga formy pisemnej przez email.
 2. Termin odpowiedzi na emaile Sylwia Jacewicz-Górska ustala według własnego uznania biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń. Sylwia Jacewicz-Górska odpowiada na mail`e od wtorku do czwartku wyłączając dni wolne od pracy i święta.

 

VI – Postanowienie końcowe

 

 1. Parapsychologia, ezoteryka, seanse energetyczne, porady, analizy, prekognicja, oczyszczanie z negatywnych energii, egzorcyzmy i inna pomoc wykonywana przez Sylwię Jacewicz-Górską, nie stanowi usługi, dostawy towarów w prawnym znaczeniu tego słowa. Przebieg w/w czynności i ich skuteczność jest porównywalna z działaniami lekarza, który może wyleczyć tylko jeśli pacjent chce zostać wyleczony i współpracuje z lekarzem w kwestii zaleconej przez niego terapii.
 1. Wszelkie wpłaty są dobrowolnym bezzwrotnym datkiem.
 2. Parapsychologia, ezoteryka, seanse energetyczne, porady, analizy, prekognicja, oczyszczanie z negatywnych energii, egzorcyzmy, magia, spirytycyzm, wizje, zaklęcia nie są towarem ani usługą i nie można ich kwalifikować w ten sposób stąd nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 3. Wpłata jakiejkolwiek sumy lub przesłanie jej w inny sposób jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu Sylwii Jacewicz- Górskiej.
 4. Wszelkie materiały i metody wykorzystane w czasie prac ze względu na ich niematerialny charakter, jednorazowość i nieodnawialność predestynują je jako bezzwrotne i niewymienne.
 5. Ezoteryka i działania spirytystyczne mają specyficzny charakter, kierują się swoimi prawami, których nie da sie w 100% przewidzieć. Stąd Sylwia Jacewicz-Górska nie  gwarantuje cudów i nie składa żadnych obietnic. Jeżeli nie jesteś pewien/na co do   kwalifikacji Sylwii Jacewicz-Górskiej to ona radzi zrezygnować z jej pomocy.
 6. Sylwia Jacewicz-Górska nigdy nie namawia do korzystania z jej pomocy lub porad.
 7. W związku z tym, że przyszłość każdego człowieka ma tendencję zmienną i charakter indywidualny oraz to, że każdy może tę przyszłość zmieniać, kształtować Sylwia Jacewicz-Górska nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu oraz nie można jej obciążyć roszczeniami wynikającymi z powyższego.
 8. Sylwia Jacewicz-Górska nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wykorzystania jej porad oraz błędne zrozumienie jej wskazówek zawartych w wiadomościach email, sms, mms, rozmowach telefonicznych.
 9. Sylwia Jacewicz-Górska ze względu na ograniczone możliwości czasowe (doba ma 24 godziny) i fizyczne zastrzega sobie prawo do wybrania tylko osób, którym pomaga według jej własnego uznania.
 10. Pomoc Sylwii Jacewicz-Górskiej jest objęta tajemnicą i dyskrecją. Sylwia Jacewicz- Górska zastrzega sobie prawo odmówienia korespondencji czy pomocy, jeśli jest ona niezgodna z jej etyką i zasadami niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W czasie udzielania pomocy Sylwia Jacewicz-Górska zaleca nie korzystać z pomocy innych osób ze względu na możliwość krzyżowania się i blokowania energii.
 12. Wszystkie działania, porady i zakres pomocy są indywidualnie ustalane przez email, telefon, sms, mms i dopasowywane do danej osoby i sytuacji.
 13. Wszelkie informacje zawarte na stronach autorstwa Sylwii Jacewicz-Górskiej nie stanowią oferty w oczach prawa są jedynie treścią i informacją.
 14. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej, w email`ach, sms`ach, mms`ach, rozmowach telefonicznych przesłanych lub przekazanych przez Sylwię Jacewicz-Górską nie stanowią oferty w oczach prawa są tylko informacją, treścią oraz nie stanowi diagnozy lekarskiej.
 15. Oczyszczanie oraz inne formy pracy z energiami są oparte na spirytyzmie i nie są tradycyjnymi metodami leczenia medycyny konwencjonalnej. Zgodnie z ustawą aktywowanie mocy uzdrawiających pacjenta nie wymaga licencji lekarskiej, jednak wymaga poinformowania pacjenta, że działania nie zastępują leczenia lekarskiego, dlatego Sylwia Jacewicz-Górska informuje każdego o tym fakcie.
 16. Sylwia Jacewicz-Górska nie obiecuje i nie gwarantuje uzdrowienia, nie określa siebie mianem cudotwórcy ani uzdrowiciela czyli nie wprowadza w błąd żadnej osoby aplikującej o jej pomoc.
 17. Decydując się korzystać z pomocy Sylwii Jacewicz-Górskiej robisz to z własnej nieprzymuszonej woli, w każdej chwili możesz zrezygnować z dalszej pomocy, kontaktu i kontynuowania korespondencji.
 18. Działania Sylwii Jacewicz-Górskiej mają charakter etyczny stąd nie podejmuje się zleceń mających na celu krzywdę lub inną formę negatywnego wpływu na inne osoby.
 19. Osoby niepełnoletnie oraz osoby o nie pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą korzystać z pomocy Sylwii Jacewicz-Górskiej bez pisemnej zgody opiekuna czy pełnomocnika.
 20. Wszelkie sytuacje mające na celu obrażanie, oczernianie, szantaż, groźby, zniesławienie, próby wyłudzenia, pieniędzy od Sylwii Jacewicz-Górskiej są przestępstwem i będą kierowane natychmiast na drogę postępowania  sądowego.
 21. Sylwia Jacewicz-Górska zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym terminie i bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Polecam film

Na świecie zostało nakręconych kilka filmów, które zostały nakręcone w sposób pokazujący sferę życia i śmierci, kwestie opętania przez duchy, zachowania się duchów najbliżej prawdy.

Czytaj więcej